Algemene voorwaarden Patisserie de Vries

 

1. Definitie

Opdrachtnemer: 

patisserie de Vries,
gevestigd te Maastricht Fort-Willenweg 34,
tel. 043-3212435.
E-mail info@maastrichtgebak.nl,
KvK-nummer 14615320,
btw nummer NL809577495B01.

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna consument) of de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtnemer.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

3 De overeenkomst

3.1. Aanvaarding

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2. Bevestiging

Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3.3. Techniek

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt opdrachtnemer voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4. Ontbinding

Opdrachtnemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is opdrachtnemer gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. Bestellingen

4.1. Besteltijden

De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen op www.maastrichtgebak.nl

4.2. Logo/afbeelding op producten

Een logo wordt met eetbare inkt op rolfondant geprint. Het logo en/of de afbeelding dient door de opdrachtgever in JPEG, GIF of PDF bij de bestelling te worden gevoegd. Kleurafwijkingen kunnen voorkomen.

5. Levertijd en Bezorging

5.1. Levertijd

Voor alle producten een levertijd van één werkdag vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 16.30 uur is geplaatst. Bestellingen geplaatst na 16.30 uur worden een dag later afgeleverd.

5.2 Bezorging

Standaard bezorgingen vinden plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 13.00 uur. Er wordt niet bezorgd op zon-, carnavals- en feestdagen en op Koningsdag.
Patisserie de Vries behoudt zich het recht voor om af te wijken van bovengenoemde levertijden. Indien opdrachtgever een verzoek aan opdrachtnemer richt om het bestelde op een bepaald tijdstip af te leveren, zal opdrachtnemer dit tijdstip als een richttijd beschouwen. Opdrachtnemer is niet gehouden om op het voorkeurstijdstip te leveren.

5.3. Aflevering

Producten worden bij bedrijven afgeleverd aan de receptie en bij consumenten aan de voordeur. Patisserie de Vries is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten producten niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden in verband met afwezigheid van ontvanger of sluiting van het bedrijf, dan is dit voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer tracht de producten op een nabijgelegen adres te bezorgen en hier een bericht over achter te laten. Indien het niet mogelijk is om producten op een nabijgelegen adres te bezorgen, dan worden producten weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de brievenbus gedaan. Taarten en bederfelijke producten wordt hierna 24 uur bewaard. Dit geldt niet voor de zondag. Nabezorging vindt alleen plaats in overleg met de opdrachtgever en de kosten die hieraan zijn verbonden zullen in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

5.4. Bezorging via PostNL of koeriersdienst

Thee, theekado en eetbare prints worden verzonden via PostNL en worden in het algemeen binnen 1 werkdag afgeleverd. Het kan voorkomen dat dit langer duurt. In dat geval kan patisserie de Vries niet aansprakelijk worden gesteld. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.6. Ontvangstbevestiging

Voor ontvangst van de bestelling wordt niet getekend. Bij het afleveren van taarten en versproducten wordt wel door de bezorger de naam van de ontvanger genoteerd.

5.7. Overmacht

5.6.1 Tijdelijke overmacht

In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.

5.6.2 Blijvende overmacht

In geval van blijvende overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

6. Betaling

6.1. Facturatie

Voor zakelijke opdrachtgevers wordt de factuur binnen 1 week na levering van de bestelling verstuurd door patisserie de Vries. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen netto binnen 30 dagen voldaan te worden.

6.2. Particulieren

Particuliere opdrachtgevers dienen bij de bestelling te betalen via iDEAL of met een creditcard. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden. Een particuliere opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.

6.3. Incassokosten

Indien opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige of volledige) nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, onverminderd de aan opdrachtnemer overige toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. In ieder geval is opdrachtgever in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, welke op basis van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten afhankelijk van de hoogte van de vordering staffel respectievelijk worden gesteld op maximaal 15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de volgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtnemer is over de verschuldigde incassokosten tevens rente verschuldigd.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Adressering/data

Als plaats van levering geldt het adres dat door de opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. Patisserie de Vries kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata door opdrachtgever.

7.2. Logo/tekst

Patisserie de Vries kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk,- en/of zetfouten van logo en/of tekst.

7.3. Afleverdatum

Patisserie de Vries kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering door toedoen van derde partijen zoals PostNL of koeriersdienst.

7.4. Personaliseren van het product

Patisserie de Vries kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van afbeelding die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Eventuele claim zijn te kosten van de opdrachtgever en dien dienen ten allen tijden door de opdrachtgever zelf te worden afgehandeld.

8. Annulering

8.1. Door opdrachtgever

Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van patisserie de Vries. Dit kan telefonisch of via e-mail. Patisserie de Vries kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.

9. Wijzigingen

Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van patisserie de Vries. Dit kan telefonisch of via e-mail. Patisserie de Vries kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

10. Klachten

Op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij de klantenservice van patisserie de Vries. Dit kan telefonisch of via e-mail. Besteller dient de klacht binnen bekwame tijd na constatering van het gebrek of de gebreken te melden waarbij de klacht volledig en duidelijk wordt ingediend bij opdrachtnemer. In het geval van een klacht wordt het geleverde product te alle tijden door ons opgehaald om de klacht te beoordelen. Wanneer het door toedoen van de opdrachtgever niet mogelijk is het product op te halen, kunnen wij de klacht helaas niet in behandeling nemen.

11. Privacy

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen gegevens van een persoon alleen worden verstrekt met toestemming van de persoon in kwestie.

12. Uitstraling product

De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op maastrichtgebak.nl. 

13. Gewichten

De gewichten bij onze producten zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.

14. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website maastrichtgebak.nl zijn inclusief btw en exclusief bezorg kosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

Artikel 15. Herroepingsrecht voor consumenten

15.1. De opdrachtgever zijnde een consument heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, verzegeling, documentatie, etc. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.

15.2. Artikel 11.1 is niet van toepassing indien het product:
a. naar de specificaties van de klant is vervaardigd;
b. het product snel kan bederven of verouderen, zoals een geleverde taart of geleverd gebak.

15.3. De opdrachtgever dient de producten die hij retourneert terug te sturen naar het volgende adres:

Patisserie de Vries
Fort-willemweg 34
6219 PB  Maastricht

15.4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst overeenkomstig dit artikel
ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de opdrachtgever.

15.5. Patisserie de Vries zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel
binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.

15.6. De opdrachtgever zijnde een bedrijf kan geen beroep doen op het
herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.

18. Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1. Recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.2. Plaats

Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van opdrachtnemer gelegen is en van waaruit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

U kunt de voorwaarden hier downloaden.